POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Política de privacidade

Data da publicación: 16/11/2023

Esta política describe o tratamento dos teus datos persoais por parte da Fundación MOP – The MOP Foundation a través da páxina web https://www.themopfoundation.org/ (o "Sitio").

As referencias nesta política á "Compañía", a "nós" referirese á FUNDACIÓN MOP – THE MOP FOUNDATION, con domicilio social en Cantón Grande nº 4, 15003 – A Coruña), e CIF número G-10555431.

Para os efectos da lexislación de protección de datos aplicable (incluído o Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 (o "RGPD")), a Compañía é o responsable do tratamento dos teus datos persoais.

Que datos persoais tratamos?

Datos persoais que ti nos proporcionas: A Compañía tratará os seguintes datos cando recheas o formulario de contacto dispoñible no Sitio:

• Nome e apelidos;

• Email;

• Teléfono;

• Calquera outra información que nos proporciones na consulta.

Datos persoais que nós recollemos: Con respecto a cada unha das veces que entras no Sitio, a Compañía recollerá e tratará os seguintes datos persoais de forma automática:

· Información técnica, incluída a dirección de protocolo da internet (dirección IP) que se utiliza para conectar o teu computador a Internet, os teus datos de acceso, o tipo de navegador e a súa versión, o sistema operativo e a plataforma;

· Información sobre a túa visita ao Sitio, incluídos os localizadores uniformes de recursos completos (URL), os servizos que viches ou buscaches; os tempos de resposta da páxina; os erros de descarga; a duración da visita, información sobre a túa interacción no Sitio (por exemplo clics, e/o desprazamentos do rato), e os métodos utilizados para saír do Sitio; e

· Información obtida a través das cookies utilizadas pola Compañía no Sitio. Atoparás máis información sobre o uso de cookies na seguinte ligazón: POLÍTICA DE COOKIES.

Para que finalidades utilizamos os teus datos persoais?

A Compañía tratará os teus datos persoais para os seguintes fins:

• Intereses lexítimos: trataremos os teus datos persoais cando a Compañía necesite cumprir cos seus intereses lexítimos, e en particular:

· Para comunicarse contigo;

· Para axudar a preservar a vixilancia, administración e protección dos seus servizos, contido, e páxina web;

· Para personalizar a súa páxina web ou servizos, e para permitirche participar en elementos interactivos da nosa páxina web;

Con quen compartimos os teus datos persoais?

A Compañía compartirá os teus datos persoais:

• Con autoridades administrativas e/o xudiciais competentes cando así o prevexa a Lei.

• Con provedores de servizos informáticos, quen os tratará coa finalidade de prestar servizos de soporte informático.

Sen prexuízo do anterior, a Compañía non transferirá os teus datos a países fóra da Unión Europea.

Que dereitos teño en relación cos meus datos persoais?

Tes dereitos relacionados coa información persoal que temos sobre ti. Poderasche dirixir a nós co fin de poder exercitar:

1. O dereito de acceso aos teus datos persoais;

2. O dereito de rectificación dos teus datos persoais (se son incorrectos, incompletos ou se están desactualizados);

3. O dereito de portabilidad dos teus datos persoais (é dicir, dereito a transferir os teus datos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado, comunmente utilizado e lexible por maquina);

4. O dereito de supresión dos teus datos persoais; ou

5. O dereito á limitación do tratamento dos teus datos persoais.

Así mesmo, tes dereito a opoñerche ao tratamento de datos persoais cando estea baseado nos nosos intereses lexítimos e /o teña por obxecto a mercadotécnica directa. Ademais, naqueles casos nos que a Compañía che ha pedido o consentimento para tratar os teus datos persoais, tes dereito a retirar o devandito consentimento tal e como o detallamos anteriormente.

Naqueles casos nos que a Compañía necesita os teus datos persoais para cumprir coas súas obrigacións legais ou contractuais, a prestación dos devanditos datos persoais é obrigatoria. Se non se proporcionan estes datos, a Compañía non poderá manter a súa relación contractual contigo nin cumprir coas súas obrigacións. Nos demais casos, é opcional a prestación dos datos persoais que foron solicitados.

A Compañía desexa responder de forma satisfactoria a calquera pregunta que teñas sobre a maneira na que trata os teus datos persoais.

Así mesmo, e no caso de que incumpramos as nosas obrigacións legais en materia de protección de datos, tes dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Poderás obter máis información sobre os nosos prazos de retención e exercitar os dereitos antes mencionados, escribindo á Fundación á dirección postal Cantón Grande nº 4, 15003 – A Coruña, á atención de Secretaría, e acompañando fotocopia do DNI.

Durante canto tempo conservamos os teus datos?

Conservamos os datos persoais durante o tempo que os necesitamos para lograr as finalidades anteriores. Polo mesmo motivo, suprimiremos ou anonimizaremos os datos persoais unha vez deixen de ser necesarios para lograr as devanditas finalidades, salvo que resulte necesario mantelos (debidamente bloqueados) durante un período máis longo de tempo cando exista unha obrigación legal ou regulamentaria ou cando os datos persoais sexan necesarios para establecer, exercitar e/o defender reclamacións xurídicas reais ou potenciais, investigacións ou procesos similares.

Que tipos de cookies hai e que uso facemos delas no Sitio?

O tratamento de cookies rexerase #de acordo con o establecido na Política de Cookies da Compañía, accesible aquí: POLÍTICA DE COOKIES.

Actualizacións da nosa política de privacidade

Esta política de privacidade pode actualizarse periodicamente para reflectir cambios nas nosas prácticas sobre a información persoal. Publicaremos un aviso destacado no Sitio para notificarche calquera cambio significativo na nosa política e indicaremos na parte superior da política cando se actualizou por última vez.